„ Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak.” Ef.6.12.
 
                        Isteni kegyelem
 
 
     A lelkiismeret:
 
     A férjem keresztapja, aki igen parázna életet élt, született házasságon kívül egy gyermeke, és gyermekeinek nem adott mást át, mint bűneit, már, mint lelki értelemben. Ő mondta: / miután hazudtak neki, betegségét illetően, hogy nem halálos, pedig a gyilkos kór ott pusztított a testében. Isten világossá tette számára, bár infarktusát túlélte, ugyan hogy itt a vég, az élete lezárul és számot kell vetnie életével./ - Tudod lányom most értem, meg, hogy az ember szívébe van írva, hogy van Isten.
    Az emberek nagy része hisz valamilyen „istenfélében”. Ami számukra a legmegfelelőbb, amely testi-lelki szükségleteiket kiszolgálja. Hogy milyen ez az isten? Ami alkalmas a „bűn” kérdéseinek és jelenlétének eltakarására. Mert azzal nem akarunk találkozni. Mi szeretnénk meghatározni, hogy mi a bűn. Az emberi igazságérzet rendkívül fogékony az igazság és igazságtalanság kérdéseit illetően, azonban amikor önmaga által okozott igazságtalanságok meglátása kerül, szó akkor csődöt mond. Mert az ember szubjektív. A tudomány minden területére is érvényes ez a szubjektivitás. Mindent a magam állapotából-világnézetéből vezetek le. S a központ én vagyok, ami igaz is egy bizonyos szempontból. Mert ennek az életnek ÉN vagyok a főszereplője. Magam írom a magam sorsát, azzal, hogy figyelembe veszem, vagy sem, az engem megalkotó Örökkévaló Istent. Szabad akaratot kaptunk. Választhatunk:
-       a kárhozat
-       a menny
-       Isten
-       Sátán
Között, csak nem szabad elfelejteni, hogy amíg az Isten a teremtő, addig e világ fejedelme teremtett lény. S az Ő számára megszámláltatott az idő, amíg elvégezheti az ő gyilkos munkáját. Azt írja róla a Biblia: „emberölő volt kezdettől fogva.”Mindent megtesz, hogy elaltassa azt, amelyet Isten a jó és rossz dolgok megkülönböztetésére adott számunkra: a lelkiismeretet.
 
 
 
Ördögi praktikák:
 
Nem akarok nagyon belemélyedni a kérdésbe, mert nem is lehet, hiszen határtalan a praktikának száma, amellyel becsap és megköt e világ fejedelme és ez alól nem kivétel a már megtért nép sem.
 
-       emberi mérték /a súlyossági fokozatok kisebb vagy nagyobb kérdése./Amikor az ember a bűn mértékét önmaga próbálja meghatározni. Azért hagytam el feleségem/férjem, mert… és itt különféle magyarázatok akadnak, amely nyilván mindig a másikat teszi felelőssé, s önmagát hozza ki győztesen. Isten mértéke: „Gyűlölöm az elválást” „bocsássatok meg egymásnak” „ne kívánd…”Érdekes kérdés számomra az is, hogy van e különbség egy prostituált, vagy egy bárkivel, bármikor testi kapcsolatot teremtő között? Van e különbség egy meleg, vagy egy családját elhagyó férfi között? Bár ebben az esetben az emberi erkölcs alapján kevésbé ítélném el a meleg kapcsolatot, mint a családját elhagyót,mert az egyik esetben kettőjükön kívül nincs más szenvedő fél, amíg a családját elhagyó esetében sérül mindenki , aki a családba tartozik. A végeredmény mindenképpen zűrzavar, szakadás. A vak ember nem lát csak addig, ameddig a szem állapota engedi látni. Így van ez az élet minden területén. A bűneibe belekeményedett ember csupán önmagát látja, de nem az Isten tükrében, hanem az önmagáéban. Meglátja mások bűneit, de ha ugyanaz a bűn megjelenik az életében arra már vak, azt nem látja meg. Aki járt már elvarázsolt kastélyban és látta a görbe tükrökben önmagát az érti miről is van szó. Így látjuk magunkat a bűn vakságában.
-       a gőg /itt azért tudni kell, hogy a Biblia szerint az összeomlást a gőg előzi meg, nem mindig teljesítményfüggő, mert sokkal inkább leplez az ember valamit a gőg által/Talán ez az egyik legnehezebb kérdés, mert egyfelől bezárulnak az ajtók. A gőgös ember olyan önigazság páncélt húz maga köré, hogy az a másik ember számára teljesen bevehetetlen. De ami az embernél lehetetlen az Istennél lehetséges.”Az ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem ””olyan az én igém, mint a sziklazúzó pöröly.”Ahol az Úr Isten közbelép, ott leomlanak a falak, ott összetörnek a szívek.
-        önteltség/amely mögött lehet emberi teljesítmény, de minden dolog eredője ÉN vagyok./a siker buktatói. Amikor az ember életében minden jól megy, csupa siker az élete, hajlamos azt hinni, hogy minden saját erejének és okosságának köszönhető, s ha van is benne a hitnek valamekkora szikrája úgy gondolja, hogy Isten az Ő hatalmas erejét és tudását jutalmazta „áldotta „meg. Elfeledkezik arról a fontos tényről, amelyet Isten mond az igében” dicsősségem másnak nem adom”
-       nincs Isten / életem dolgait senki nem kérheti tőlem számon, így azt teszek, úgy élek, ahogyan akarok. különféle tudományos köntösben megjelenő magyarázatok a lelkiismeret elaltatására./ talán ez tűnik az sok ember számár a leginkább kivitelezhetőnek. Ha nincs Isten akkor nincs bűn, nincs számonkérés. „ A bűnük az, hogy nem ismertek meg engem..”
-       ördögi jutalmazás/ mások is ezt vagy azt teszik, és milyen jól megy dolguk./Valóban, ha megfigyeljük az istentelenek életét, akkor bizony azt látjuk, hogy jól megy dolguk. Minden sikerül az életükben, van pénzük, hatalmuk. Ezen nem kell nagyon csodálkozni, csak el kell olvasni a Bibliát, ahogyan Jézus a Sátántól kísértetik:
 
 
„Ismét felvivé őt az ördög egy magas igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsősségét,
 
És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
 
Ekkor mondani néki Jézus: Eredj Sátán, mert meg van írva: az Urat a te Istenedet imádd és néki szolgálj.”Mt.4.7-10.
 
Bizony nagy csapda ez, mert Isten nem ad úgy gazdagságot, hogy ez csupán az én kényelmem és vágyaim szolgálja, azért adja, hogy mások javára éljek vele. Ám akarva akaratlanul a megtévesztett ember bizony, amikor csak önmaga java kerül előtérbe és mérhetetlen önzésének hódol, e világ fejedelmét imádja.
 
Csupán néhány azok közül a dolgok közül, amelyek alkalmasak arra, hogy az emberben levő Istentől való mérőeszközt befolyásolják, hiteltelenítsék.
 
A betegség jelei:
 
Semmi nem számít, csak az ember vágyainak megvalósítása, de nem lesz teljessé az élete, valami mindig hiánnyal bír. Telhetetlenné válik az ember.  Ostobaságában azt gondolja, hogy szuverén, független ember és nem veszi észre, hogy becsapott, orránál fogva vezeti őt e világ fejedelme. Életének ura a Sátán. Saját istenéből mind többet és többet akar. / pénz, paráznaság stb. /a lélek üressé válik nincs igazi öröm, ezért hajszolja a boldogságot, aki az útjában áll azt kíméletlenül eltiporja még a családtagjait is, velük szemben is kíméletlenné, kegyetlenné válik, megkeményedik, mert minden, ami előtör, a lelkiismeret mélységéből az fájdalommal tölti el, ezért vagy magyarázatot keres, önigazolást. Vagy valamilyen szinten lefizeti valamilyen „jócselekedettel” a lelkiismeretét, de semmiképpen nem akar bűnével szembesülni. A félelem megszerzett örömtárgyainak elvesztésétől, vagy akár életének végességét nézve megjelenik a rettegés. Változatosságot akar, mert az állandóság érzése elviselhetetlen megkérgesedett lelke számára. Néha feldobott, de időnként elfárad önmaga szórakoztatásába és magába roskad. Kedélye hullámzóvá válik. A depresszió elhatalmasodik rajta, amely vagy kiteljesedik, vagy rabtartója különféle technikájával csillapítja./különféle misztikus vallások megismerése, okkult dolgok felé fordulás, bűneit takargató magyarázat keresése./ Ha beteg az egyén, akkor természetesen beteg a társadalom is. Amikor a bűn megsokasodik, akkor elviselhetetlenné válik a nép élete, vagy ő maga is olyanná válik, mint rabtartója és gyermekeit is a bűn igájába hajtja:
-       gyermek prostitúció
-       gyermekbűnözés
-       pedofília
-       lázadás a szülő ellen
-       harc egymás ellen
-       békétlenség, gyűlölet stb.
-       családi kötelékek felrúgása
-       különféle szexuális eltévelyedések/ a házasságon belüli testi kapcsolat szentségének felbomlásával minden szexuális tevékenység elfogadhatóvá válik./
 
Gyermekek ezrei válnak család nélkülivé, vagy csonka család tagjaivá. Haldokló gyermekek keresik, lelkileg halott szüleiket. De még mindig nem jelenik meg a felelősség kérdése, mert nem jelenik meg a bűn látása sem. E „félárvák” szüleinek épen maradt fele sebeit nyalogatva új kapcsolatokba menekül, vagy önmagát kábítja különféle szerekkel, s a gyermekek számára nem marad más, mint a kiábrándító valóság, s ugyanazokat a hibákat követik el, mint szüleik. Mintha süketek lennének, nem hallják, nem értik: „Megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyedíziglen, akik engem gyűlölnek” mondja az Úr.
 
 
Az ember emberi megoldást keres a társadalmi problémák megoldására. Ilyen pl. az etika bevezetése az iskolában, a különféle törvények meghozatala, a társadalmi szabályozások. Imé egy példa:
 
 
Etika tantárgy módszertani segédanyaga
 
1.      A PROGRAMMODUL CÉLJA:
 
- értesse meg a tanulóval az erkölcsös személyiség kialakulásának fontosságát,
- érje el, hogy a tanuló tudjon különbséget tenni a tisztességtelen és a tisztességes dolgok között,
- alakítsa ki a tanulóban azt az igényt, ami alapján nem csupán ismeri az erkölcsi elvárásokat, hanem akarja, s képes is betartani azokat,
- segítse, hogy a tanuló olyan tulajdonságokra tegyen szert, amelyek segítségével az emberiség örök érvényű erkölcsi axiómái egyéni életében iránytűként érvényesülnek,
- juttassa a tanulót olyan morális érzelmek birtokába, amelyek átsegíthetik az élet buktatóin,
- tegye képessé a tanulót olyan önfejlesztő tréningek gyakorlásához, amelyek segítségével képes lesz folyamatosan fejleszteni személyiségét,
- alakítson ki olyan távlatos gondolkodást a tanulóban, amely gyengeségei leküzdésében segíti,
- járuljon hozzá a tanuló tanulmányai során keletkezett hiányok pótlásához,
- segítse a tanulót abban, hogy tudjon értékrendet megfogalmazni a maga számára,
- fejlessze a tanulóban a konszenzuskészséget, a beilleszkedés képességét a társadalomba,
- fejlessze a tanulóban embertársai iránt az elfogadás, a szeretet, a megértés érzését,
- alakítsa ki a tanuló erkölcsi kötelességérzetét a betegek, elesettek, a "más" emberek iránt,
- segítse hozzá a tanulót, hogy tudja rendszerezni az erkölcsi-etikai értékeket, mint saját értékrendjét,
- fejlessze a tanuló értékelési képességét,
- ébressze fel a tanuló vágyát az igényes és értékes emberi kapcsolatok iránt,
- segítse hozzá a tanulót az etikus életvitel kialakításához.
 
Csupán egy kérdés fogalmazódott meg bennem: Mégis hogyan, mi alapján, milyen motiváció segítségével, s milyen erkölcsi minta alapján, ha nem fogadjuk el Istent, mint az abszolút forrását, akkor csupán a szubjektumig jutunk el, amely csak önmagával törődik egy bizonyos határon túl, semmi nem érdekli saját magán kívül.
 
 
 A kegyelem:
 
Ahogyan lehajolt a Teremtő Isten Jézus Krisztuson keresztül a bűnös emberhez. Kérdés meglátod-e az érted minden gyötrelmet vállaló, a megaláztatást, még a halál valóságát is elszenvedő Isten Fiában való szeretetet, és összetörsz, minden gőgödet levetve és odaborulsz a lábai elé, vagy tovább járod a magad választotta utat és majd akkor ott a végső számvetésnél kell végigszenvedned, hogy hiába szólt hozzád életed körülményein keresztül, te nem hallgattál rá. És át kell élned a visszafordíthatatlan kárhozat gyötrelmét. Nem tudom, hogy terített asztal lesz-e ott, de azt tudom, ha lesz, azt nem neked terítik meg. Tudod mi a kegyelem? Amikor megláthatod, hogy nyomorult bűnös vagy, de az életed váltságát Jézus Krisztus megfizette. Menj oda és kérj bocsánatot a Teremtő Istentől, az Ő egyszülött Fiától és menj oda mindenkihez, akit megbántottál, akinek fájdalmat okoztál. Akkor megtapasztalod majd az Isten valóságát. Akkor tudsz majd különféle szerek nélkül aludni és ha fájnak is az élet dolgai gyógyulást életed Uránál , Krisztusnál találsz. Aki azt mondja neked: „ én az Úr vagyok a te gyógyítód.”
 
 
 
 

Címkék: depresszió fájdalom félelem lelkiismeret antidepresszió

 

/I. István és Gizella esküvője/

Most olvastam dr Csernus könyvét: A férfi c. Azóta is azon gondolkodom, hogy milyen is az igazi férfi? A "nőt " nem olvastam, az majd a következő beszélgetés lehet.A történet töredékek mind igazak egy-egy élet van mögötte.Egy-egy dráma.

    A férfi  hazamegy alig áll a lábán el lehet szédülni mellette olyan erővel áramlik belőle az alkohol szaga. - Asszony ! Kaját! - A feleség sietve elé teszi az ételt.Az belekóstol és kiborítja  a fölre.Megfogja a ruháját az asszonynak, hogy sikolt az anyag.- Te büdös K...va!Nem tudtad megmelegíteni? Az asszony hátrahőköl. Rátekint Urára.Micsoda Férfi!! Epekedve nézi minden mozdulatát, s csüng rajta, mint gyümölcs a fán.

    A házaspár együtt van jóban -rosszban immár harminc éve./a férj alkoholizmusa, leszázalékolása, majd egy cég alapítása, amelyre majdnem rámegy mindenük/  A gyermekek szárnykapása nehezen megy ebben a világban minden pénzük rájuk költik, hiszen ott vannak az unokák. Segíteniük kell. Az asszony beteg lesz kevés a remény a gyógyulásra a férfi megijed éthárítja  a beteg feleséget a gyermekeire, Ő pedig más után néz, lecseréli az asszonyt fiatalabbra elválik tőle, de az nem olyan mint a régi volt, úrinő akar lenni. Gyorsan jönnek a konfliktusok, elkergeti, majd visszamegy a régihez, de csak evés és mosás erejéig a pénzt és az örömöket magának tartja. A gyermekek és unokák nyomorognak, alig van mit enniük ő pedig külföldön nyaral.Micsoda Férfi! Ő bezzeg tudja mi az élet!

   A férfi ott áll  a betegágynál szemét törli  :-Mennyi mindent megéltünk együtt. A gyerekek ,az unokák, mennyit dolgoztunk , mennyit nevettünk. Emlékszel ott, amikor....Ne agódj, csak pihenj majd én megcsinálom. Dolgoztál már épen eleget. Majd ha meggyógyulsz....Gyere segítek. Micsoda Férfi! Tud szenvedni a másik emberrel!

Milyen hát az igazi Férfi?

 

 

Címkék: férfi és szeretet hűség

 

 "24. Ezt mondván: Ne félj Pál! A császár elé kell néked állanod. És ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak. "Ap.cs.27.24.

Ez a "ne félj" igen nagy fájdalomnak emlékét ébreszzti bennem, de egyben az én Uramnak végtelen kegyelmét is. Amikor  még nem tudtam,hogy a férjem el fog hagyni, de már az Úr előtt voltam a házasságunkért való könyörgésben  , akkor kaptam ezt az igét. Tudta, hogy a házasságom a hajó és, hogy szét fog törni, de az Úr akkor sem szegi ,meg ígéretét

"Higyj az Úr Jézus Krisztusban, és idvezülsz mind te, mind a te házadnépe!"ap.csel.16.31.

De ajándékba adta a családom. Micsoda szeretet?Kérdezhetnénk miért engedte meg Isten? Mert a nélküle élő ember nem törődik  azzal, hogy mekkora fájdalmat okoz azoknak, akiket szeretnie kellene. Nem erről szól a világ? Ha szabad az akarat, akkor éljünk vele. Mindenen és mindenkin keresztül gázolhatsz, csak neked legyen jó. Isten mit mond? Semmit, Ő engedi. Szabad akaratot adott. Válassz jó és rossz között, de ha nyomorult vagy ne Őt okold. S mi van Isten népével? Azt ígéri, hogy Ő vígasztalja meg az övéit. Megteszi. Én már tudom.Nyugodt békés éjszakáim, s benne nyugvó lelkemet átviszi az élet tengerének hullámain. Minden értelmet felül haladó békességet ad.Csak Isten gyermeke érti meg. De Ő mindenkinek adni akarja, csak kérni kell tőle, mert aki kér az kap.Próbááld meg. De vigyázz, mert nem ígér könnyű utat, ha arra vársz, csalódni fogsz. De ígér erőt, békét és örömet a benne bízóknak.. Ne félj hát hozzá  menni.

Címkék: depresszió félelem

 

"Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik veletek;"II.Móz.14.13.

Körülzártak! Voltál már ilyen helyzetben?Elöl a tenger, életed minden problémája gondja, baja, hátul a családod és az önmagad bűne és minden elveszettnek , hiába valónak tűnik, értelmetlennek. Az Úrhoz kiáltunk, de mintha nem hallaná a mi kiáltásunkat. S akkor megszólal bennünk a kísértő hangja :

"Hát nincsenek-é Égyiptomban sírok, hogy ide a pusztába hoztál minket meghalni? Mit cselekedél velünk, hogy kihoztál minket Égyiptomból? "II.Móz. 14.12.

Minek a hit, ha nyomorultabbak vagyunk, mint  ott a rabság földjén?Hol van az Úr? Hol az Ő szabadítása? S akkor megszólal az Úr, nem holnap, hanem most, ma szabadít meg. Nem zúzza porrá engedetlen népét, pedig láthatták már Isten csodáit, a tíz csapás bemelegítő volt, de mégis a félelem és a hitetlenség az Úr a nép életében. A Te életedben mi az Úr ? A Te életedben ki az Úr? Az egyiptomiak jól felszerelt hadsereggel  harci szekereikkel  mennek utánuk. Hát nem jogos a félelem, Nézd csak meg a házasságtörőket a tolvajokat, milyen harci szekereik vannak és a szenvedők pedig könnyek és nyomorúságok között. De.......

   "Ne féljetek, megálljatok! és nézzétek az Úr szabadítását, a melyet ma cselekszik veletek;      mert a mely Égyiptombelieket ma láttok, azokat soha többé nem látjátok.
  14. Az Úr hadakozik ti érettetek; ti pedig veszteg legyetek. "II. Móz.14.13-15.

Azt mondja az Úr, Te ne csináálj semmit. Ne védd meg az érdekeid. Ezt majd megteszi Ő, helyetted. Majd Ő megszabadít. Nem adja másnak az Ő dicsősségét. Ő hadakozik népéért.Elhagytak? Becsaptak? Megbántottak? Ne félj! Majd az Úr Ő harcol érted

".És megtudják az Égyiptombeliek, hogy én vagyok az Úr, ha majd megdicsőíttetem a Faraó által, az ő szekerei és lovasai által. " II.Móz.14. 18.

Tudod mi történt?

 "21. És kinyújtá Mózes az ő kezét a tengerre, az Úr pedig egész éjjel erős keleti széllel hajtá a tengert és szárazzá tevé a tengert, és kétfelé válának a vizek.
  22. És szárazon menének az Izráel fiai a tenger közepébe, a vizek pedig kőfal gyanánt valának nékik jobbkezök és balkezök felől.
  23. Az Égyiptombeliek pedig utánok nyomulának és bemenének a Faraó minden lovai, szekerei és lovasai a tenger közepébe.
  24. És lőn hajnalkor, rátekinte az Úr az Égyiptombeliek táborára a tűz- és felhő-oszlopból és megzavará az Égyiptombeliek táborát.
  25. És megállítá szekereik kerekeit és nehezen vonszoltatá azokat. És mondának az Égyiptombeliek: Fussunk az Izráel elől, mert az Úr hadakozik érettök Égyiptom ellen.
II.Móz.14.21-25.

Teérted is így nyújtja majd ki a kezét, lehet már  ma. Jaj annak aki nem Isten népével halad, hanem egyiptomiként nyeli el a tenger. Amikor meglátja, hogy itt a vész , nincs tovább menekülése, mert ő lesz bezárva örökre. Elöl a tenger, hátuk mögött pedig az emésztő tűz?

Te kedves olvasó hová tartozol? Egyiptom harci szekereivel mész Isten népe ellen, vagy Isten népéhez tartozol, aki száraz lábbal gázol át az élet tengerén, s aki fölött nincs hatalma az Ő ellenségeinek?Mert az Úr harcol érted?!

Címkék: választás félelem engedelmesség

/Gulyás Zsolt: Jézus a pusztában./

"Igazság által leszel erős, ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád. "Ézs.54.14.

Amikor első alkalommal szólt hozzám ez az ige akkor nagy mélységben voltam . Elveszítettem a munkahelyem, gyermekem a kábítószer szenvedélyétől próbált szabadulni én térdeimen az Úr előtt küzdöttem érte, és családjáért, mert közben gyermeket vártak.Miközben gyógyíthatatlan betegségemre derült fény,s az orvosok nem hosszabb, mint 6 hetet jósoltak nekem, s a férjem közben amig én élet-halál harcot vívtam mással vígasztalódott, s bár túl éltem a 6 hetet, ő 30 évi házasság után elhagyott és elvált tőlem. Mit mond az Úr? Igazság által leszel erős.Isten nem beszél a levegőbe. Van ok a bizakodásra kedves olvasó. Én még ma is élek, mind a négy kisunokám befogadta az Úr Jézust,de ez világosan szóló ígéret volt, hiszen azt ígérte az Úr ugyanott,:

"És minden fiaid az Úr tanítványai lesznek, és nagy lesz fiaid békessége" Ézs.54.13.

Kedves olvasó! Isten Neked is mondani akar valamit, csak nem hallod, mert nem vagy készen a hallásra,de ad neked halló fület és látó szemet, és bölcsességet csak kérj tőle.S akkor meglátod valóban nem kell félned, mert maga az Úr harcol érted.

" És ha összegyűlvén összegyűlnek, ez nem én tőlem lesz! Aki ellened összegyűl, elesik általad."Ézs.54.15.

Kép

Nem értem, hogy amikor annyi mindent elfogadnak az emberek, amikor tudományosnak látszó, de a tudomány által cáfolt dolgokról van szó.Annyi mindent elfogadnak, ami a szívüknek és személyiségüknek kedves, ugyanakkor Isten dolgait és csodáit kétkedéssel fogadják. A bűn kérdésének dolgaira pedig azonnal elutasító választ adnak. Talán Te is kedves olvasó. A Bibliát , mint emberek által írott "művet" elismerik, de az Isten szava távol marad a kemény szívektől. Becsapásnak nevezik, ugyanakkor nem veszik észre saját becsapott mivoltukat.Saját érdekeiket , vágyaikat szemük előtt tartva ölik ki azoknak szívéből a szeretetet, akiket Isten a gondjaikra bízott. Levetik saját feleségeiket, férjüket, családjaikat, hogy újakat vegyenek fel, és nem veszik észre, hogy az új is elhasználódik az évek folyamán. Nem érzik az Ó bor ízét, mert nem munkálkodnak szőleikben és csupán seprűt isznak, mert kiborítják az értékes nedűt.Te kinek a rabláncát hordozod? Én szabad vagyok, mert akit Krisztus  megszabadít az teljesen szabad.Kértél már bocsánatot azoktól akiket megbántottál, vagy azt gondolod igazad van, Szól még a lelkiismereted, vagy már nem hallod a hangját, mert elaltattad? El lehet altatni, de elpusztítani nem tudod.Egyszer meg fog szólalni, amikor már lehet nincs tovább. Egyszer ott majd az Isten színe előtt bánni fogod, hogy nem mentél oda azokhoz akiket elhagytál, megbántottál.A családodhoz, a hűtlenül elhagyott házastársadhoz, a barátaidhoz.Ma még lehet. Bármilyen nehéz is tedd meg az első lépést.Lehet már holnap mindörökre elveszíted a lehetőséget. Vagy örökre benne akarsz maradni a börtönödben, a gyógyszerek, a betegségek titokzatos nyomorúságában,vagy a mindig kielégítetlen vágyak rabságában. Krisztusnak van hatalma  megszabadítani! Menj oda a Kereszthez.Ott  teljes gyógyulás vár. Utána menj oda azokhoz, akiket megbántottál.Keresd az igazságot.Próbáld meg!Megtalálod!

Címkék: értelem bölcseség rablánc

 

 

 Még nincs éjfél, beszélhetünk róla.De azt gondolom, hogy éjfél után sem töröm meg a csendet.abban a hangzavarban amit egymásról mondanak talán nem véletlen, nincs és nem is lesz csend. Akkor , amikor mindenki azt bizonygatja, hogy ő a különb és értékesebb,akkor nincs is miről beszélni. Van egy ige a Bibliában, persze sok van, de ez fontos most:Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid.
 

"Dicsérjen meg téged más, és ne a te szájad; az idegen, és ne a te ajkaid. "Pl. 27.2.
 De tovább is van Isten bölcsessége:

 " Nyisd meg a te szádat a mellett, a ki néma, és azoknak dolgában, a kik adattak veszedelemre. "Pl.32.8.

Kit is válasszak? Aki bölcs, de egy nagy baj van, mert azt mondja az ige:

 "Az Úrnak félelme feje a bölcseségnek; a bölcseséget és erkölcsi tanítást a bolondok megútálják. "Pl.1.7.

Mi is a folytatás?

" Hallgasd, fiam, a te atyádnak erkölcsi tanítását, és a te anyádnak oktatását el ne hagyd. "Pl.1.8.

Szavazok hát arra az emberre és pártra , amely tömöríti ezeket az embereket.Ja, hogy nincs ilyen? Akkor marad a sorsvetés, elkérem az Úrtól. Hogy ezzel kellett volna kezdeni, bizony és mindenkinek ezzel kellene folytatni is. Bölcs tanácsot onnan kérni, aki ismeri a szívek minden rejtett titkát.

 

Siklós József

2009. 02. 15.

BARTIMEUS

A pillanatot :

Azt kell megragadni!

Mikor vakságunkhoz közel jár a fény,

a világosság most lehet enyém,

A Nagy Vándor most közeleg felém.

-Ne hagyj porban, nyomorban, bajban!

Jézus, Dávid Fia, könyörülj rajtam!

 

Hallgass nyomorult!

Te koldus, te senki!

Épp elég belőletek már három éve,

országutak nyomorult csőcseléke,

-A királyságot szervezzük meg végre!

Jeruzsálem vár, nincs szükség ma rád!

Kushadj a porba, tűnj el, fogd be a szád!

 

Jöjj Bartimeus!

 Várlak, meggyógyítlak,

 Mert nincs itt tervem, célom semmi más.

 Királyságom:szeretet, gyógyulás.

Nyíljon szemed, világ, hogy végre láss!

S hálaszóra nyílik boldog ajkad,

 -Csak Dávid Fia könyörülhet rajtad!

 

Címkék: mszp fidesz szdsz mdf jobbik választá

 

 

     Örömmel tudatom, hogy magyarságom minden lehetőségeit kiéltem, máj. 22-én pénteken. A Magyar reformátusság egységbe olvadt, és nem láttam mást, mint öröm könnyeket és örvendező Krisztusban testvéreket. Nem akartam engedni és nem is engedtem, hogy bárki ezt az örömöt megzavarja. Egyszerűen meg akakartam élni magyarságomat és nem venni tudomást határokról, hanem határtalanul örülni annak, hogy egyek vagyunk. Határokon innen és határokon túl. tudom csupán jelképes ami történt, mégis sebeket gyógyító.Itt üzenem azoknak akik 2005.dec.5-én nem-el szavaztak és azoknak, akik a szavazást kierőszakolták: Szégyelljék magukat!!!Mindannyian! Politikai kérdést csináltak mások évtizedes fájdalmából és nem törődtek azzal, hogy mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztak testvéreiknek, akiket a történelmi "igazság szolgáltatás " darabokra szakítva eltávolított hazájuktól.Micsoda ostoba nemzet vagyunk? a románok ortodox templomaikkal foglalják el az egész országot, mi pedig a semmit féltjük. Gazdag bányavidékek, kövér legelők!Ostoba "anyaország fiai" Itt állunk kisemmizve , Isten nélkül és nem vesszük észre, hogy lassan már talpalatnyi föld nincs ami a miénk lenne. A román falvakban ahol román a többség és a vezetés ,ki vannak téve a román nemzeti zászlók. Ők nem nacionalisták?Azt látom, aki nemzeti identitását eladja és szégyelli az előbb utóbb így tesz majd családjával is, mert ma már nem divat a család.Mint ahogyan nem divat a normális szexualitás sem.Az SzDSz plakátjai hirdetik:" Egy vagy, de nem vagy egyedül. "Jobban ragaszkodsz a saját nemedhez nem baj, majd megvédünk ,ja , hogy családod van és ez most derült ki, egy kis balaset.Nem baj törődj magaddal. Hogy a gyermekeiddel mi lesz? Majd ők is törődnek magukkal.Csak neked legyen jó.

Hát vak ez a nemzedék?Vak ez a nemzedék! Pártokra szavaz és nem veszi észre, mennyi tisztességtelen , erkölcstelen ember van a pártok mögött. Család, gyermek és nemzetgyilkos, haza és nép árulók!A vakság pedig nem véletlen, hanem Isten ítélete. Nincs menekvés, csak bűnbánat van. Isten kegyelmes, talán még visszavonja ítéletét:

"Szeret az Úr , azért nincs még végünk, nem fogyott el irgalma"Jer.Sir.3.22.

Címkék: magyar vagyok nacionalista hazaáruló antiliberális intoleráns nemzetgyilkos

Kép

"Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé."Mt.27.7

Minden alkalommal, amikor átlépem a magyar -román határt mély szomorúság tölt el. Miért kell nekem útlevéllel mennem oda, amely hazám része volt? Miért kell nekem szégyenkeznem azért,hogy amikor  a magyarságomról beszélek akkor nacionalistának neveznek?Miért románozzák le a szétszakított országrészben élő magyar testvéreimet?Azokat pedig akik kivándoroltak egy jobb élet reményében talpnyalók módjára rajongják körbe?Persze ismerem a választ egy Istentől elszakadt, csak önmagával törődő nép tesz ilyet, aki számára sem Isten , sem család, sem haza nem számít, mert becsapott, önmaga is hazugságban élő, csak az önmaga érdekeit figyelembe vévő nép vagyunk, aki , mint a  majmok utánozva másokat , megy a világ hívságai után. Isten ítélete van rajtunk. Vakságunkban nem látjuk meg a másik nyomorúságát, mert, önmagunkkal törődünk csupán.Így vagyunk csúfja ennek a világnak. Senkinek nem fáj, hogy egyedül a magyarság az a nép, amelynek polgárai többen vannak az ország határán kívül, mint belül?Nem fáj, hogy évtizedekkel ezelőtt feldaraboltak bennünket és ma a magyart nem magyarnak mondjuk és a világpolgárság eszméjével nyomorba döntöttük ezt az országot.Alja lettünk ennek a világnak , s a megvetett népek is különbek nálunk.Se Istenünk , se hazánk, a bérünk az amit  megérdemlünk . Szolgasors és nyomorúság.Mikor lesz már ébredés, és bűneink miatt bánat a szívűnkben?A románság hatalmas  nemzeti öntudattal benépesíti Erdélyt,minden kis faluba megépíti a maga templomát, hogy bizonyítsa létjogosultságát. Nekünk pedig nem fáj,mi történik nemzetünkkel, hanem nacionalistának kiáltjuk ki az egységre törekvőket. Hát nem szörnyű ez a rettenetes vakság?Nem szörnyű, hogy a választott vezetőink önmagukon kívül senkit nem szeretnek? Senki nem látja, hogy azok a vezetők, akik liberalizmust é s szabadságot kiáltanak azt azért teszik, hogy önmaguk lehetőségeit növeljék?Aki a család ellen szól az nem szeret, aki a saját házára nem visel gondot, az nem keresi népe javát, mert az nem csupán családjához, hanem népéhez is hűtlen.

"Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé! "Ézs.5.20

Jaj neked nemzetem!Jaj nektek hazug vezetőink!Jaj nekünk, ha  nem hordozzuk Isten igazságát, s nem engedelmeskedünk az Ő akaratának!

Címkék: nacionalista hazug világpolgár.

 

 Tasi Zsuzsa: A kis tolvaj

 

 

 

 

 

 

Egy hívő édesapa Londonba vitte a fiát egy

 

 

ékszerészhez tanulónak . Egy napon levelet kapott, hogy a fiú meglopta a mesterét. Szomorúan utazott Londonba és megállapította, hogy igaz a vád. A fiút elbocsátották. Miközben a pa és fia mentek London utcáin, a fiú egyszer csak eltünt az apa mellöl, úgy,hogy meg se találták azután, hiába keresték. Így az apának szomorú szívvel kellett hazamennie.

 Évek teltek el úgy,hogy semmit sem tudtek elveszett fiukról.Egy vasárnap este a szülők otthon voltak és Isten igéjét olvasták. Még inkább mint máskor, úgy érezték,hogy imádkozniuk kell elveszett gyermekükért.

 Ugyanezen az estén egy tolvajbanda ment el Spurgeon prédikátor evangéliumi terme elött, azzal a szándékkal, hogy betörnek egy ékszerészhez. A gazemberek között volt azoknak az imádkozó szülőknek a fia is:, társaitól azt a feladatot kapta,hogy menjen be a terembe , és nézze meg , hogy mennyi az idő, mert tudták,hogy van ott egy óra.Így bement a hallgatóság közé.

  Isten követe épena kereszten függő latorról prédikált, akit az angol bibliafordítás "tolvajnak" nevez. Spurgeon kezével pont az elveszett fiú irányába mutatott, és azt mondta , "Ha ma  van itt egy tolvaj, Jézus Krisztus meg tudja menteni!"A nyíl elevenébe talált a fiúnak. A betörésből nem lett semmi. A fiú elszaladt csöndben imádkozni, és néhány nap múlva szüleinek nagy örömére hazatért, aki teljes bűnbánattal vallotta be ettévelyedéseit. Így nem csak tőlük,hanemszüleitől is bocsánatot kapott.

/Jó vetés. Evangéliumi Kiadó és Íratmisszió/

A kép helye:http://art.rpg.hu/details.php?image_id=1163

 

                                         

 

 


Michelangelo Merisi da Caravaggio: Hitetlen Tamás

                                  

                                       Az Isten szeretet

 

     Itt áll Önök előtt egy bűnös ember, aki mégis igaz, mert az Úr igaza, mert megigazíttatta. Kigyógyultam az én jóságomból. Úgy éltem az életem, hogy engedelmes jó gyermekként és tisztességes, Isten parancsolatait betartó felnőttként azt hittem jó úton járok, azt hittem be tudom tartani a betarthatatlant. Minden nap imádkoztam, hordoztam a terheket, amelyeket Isten rám helyezett, nem kérdeztem, hogy mi miért van, elfogadtam. Ám egy napon a fiam azt mondta, szeretne beiratkozni a hittanra, és akkor valami történt bennem. Ez a „jó” szív megnyílt és belé hatolt az Isteni szeretet, amelyet akkor lát meg az ember, amikor az Úr megláttatja. Patakokban folyt a könnyem. Minden mulasztásom elém, hozta az Úr, s közben megmutatta, mennyire szeret. Nem vágott fejbe, csupán ebben a mennyei fényben megláthattam, hogy mennyire bűnös és nyomorult vagyok, és mennyi mulasztás terhel, és mégis Isten szeret engem és az enyéim. Attól a pillanattól kezdve már nem akartam e nélkül a szeretet nélkül élni. Olyan mérhetetlen öröm töltött el , amelyet nem lehet szavakban kifejezni.

      Megláttam mulasztásaim, hogy gyermekeim nem neveltem Isten szeretetére és Isten ismeretére, bár én így nőttem fel.

Isten bűneim, megbocsátotta, de nem törölte el a bűn következményeit. Ez is az Ő hatalmas szeretete, mert meg akarta láttatni milyen nélküle az ember. Azt mondja az ige: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz, mind te mind a te házad népe.”Ap.csel.16. 31.Ugyan a fiam  használta eszköznek a megtérésemhez, de bűneink következménye az Ő életében is meglátszott. Igaz az Úr. A gimnáziumi évei alatt ital, kábítószer, minden megjelent az életében. Isten kereste a férjem is. Én imádkoztam Ő emberi eszközzel próbálkozott. Az Úr lett a győztes. Az unokánk születése észre térítette a fiunk. A lányunk egy tisztességesnek induló kapcsolatból belekerült egy házasságtörésbe. A fiú, akivel járt, párhuzamosan járt mással is , akit miután az áldott állapotba került összeházasodtak, amit másoktól tudott meg a lányom. A kapcsolatot nem szakították meg, de minden az Úr előtt volt, mert oda vittem. Amikor kisbabát várt a lányom ettől a férfitől megértettem, hogy Isten parancsolatainak nem lehet félig- meddig engedelmeskedni, csak teljes szívből. Aki  modern keresztyén 2009-ben az   csaló és hazudik magának és másoknak is. Amit Isten bűnnek mondott az ma is bűn. Így van az, hogy a templomba járunk, megvalljuk bűneinket, de nem engedelmeskedünk az Úrnak. Megalázott az Úr, de a szeretete nem múlt el. Adott a lányomnak egy társat és apát a kis unokámnak. Mert a gyermek Isten ajándéka, de a zűrzavar, amit teremtünk magunk körül, az a mi bűnünk következménye. Nem múlik el nyom nélkül gyermekeink életéből, és ott marad unokáink életében is. Mindezek szükségesek ahhoz, hogy Isten igazságát és szeretetét megláthassuk. A csoda, hogy Isten Jézus Krisztuson keresztül lehajol a bűnös emberhez. A csoda az Úr Jézus maga. Aki azt mondja:

 

   „Én vagyok az út az igazság és az élet” /Ján. 14. 6./Ő az ajtó, akin át az Atyához juthatunk. Isten nemcsak megment, újjá tesz, hanem tanít is életünk körülményein keresztül. Beletesz az Ő izzó kemencéjébe, de soha nem hagy magunkra. „Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled. „/Zsid.13. 5./Isten beszél gyermekeivel:

 

 Nem hagyott el akkor sem, amikor a férjem a betegségem alatt elhagyott. „Átkozott, aki emberben bízik”. Jer. 17. 5. De megtanította velem  és gyermekeimmel is tanítja ez által, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember szét ne válassza! Istennél nincs válás, csak az ember keményszívűsége miatt engedte meg a Mózesi törvény, de azt mondja az Úr: „Gyűlölöm az elválást.” Mal. 2. 17. Istennek van hatalma a házasságokat és az elrontott életeket is meggyógyítani. De a felelősség a miénk. Engedelmesek vagyunk – e?

     Tanít az Úr akkor is megbocsátani, ha nem kérnek bocsánatot, akkor is szeretni, ha nem szeretnek. Ezt az ember nem tudja önmagától, csak Isten Szent Lelke által. Megértettem az Istennek való engedelmességben nincs megalkuvás, mert abban a pillanatban támad e világ fejedelme. Nem nézhetem a mások bűneit, mert nekem a saját életemmel kell majd Isten színe előtt megállanom. Amíg tart az életem addig van lehetőségem rá. Van egy ének: ”Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. „Dicsősség Istennek ezért a megmagyarázhatatlan és érthetetlen szeretetéért, a kegyelemért, az Úr Jézus Krisztusért, az Ő értem és értetek kiontott véréért.

 

 

„Boldog ember az, akinek hamissága megbocsáttatott, vétke elfedeztetett.”Zsolt. 32. 1-2

 

 

A piros üveggolyó

A nagy recesszió évei alatt egy dél idahoi falucskában laktam.
Reggelenként megálltam Miller úr zöldséges standja előtt, hogy az éppen szezonban levő zöldségből, gyümölcsből vásároljak. Az étel és a pénz igen kevés volt abban az időben, ezért sokszor cseretárgyakat ajánlottak fel a vásárlók az árúért. Egyik nap Miller úr egy zsák krumplit pakolt nekem, amikor észrevettem egy nagyon sovány kisfiút, aki szakadt, de tiszta ruhában epekedve nézte a zöldbabot.
Kifizettem a krumplimat, de köz ben engem is megragadott a gyönyörű zöld babos kosár látványa. Miközben azon gondolkodtam, hogy vegyek-e belőle, végighallgattam Miller úr és a rongyos ruházatú kisfiú beszélgetését.
- Hello Barry, hogy vagy?
- Hello Miller úr. Jól, köszönöm jól. Csak csodálom a babot.. . nagyon jól néz ki.
- Nagyon finom is. Hogy van az anyukád?
- Erősödik, napról-napra erősödik.
- Az jó. Segíthetek valamiben?
- Nem uram. Csak csodálom a babot.
- Szeretnél belőle hazavinni?
- Nem uram. Nincs mivel fizetnem.
- Nos, mid va n, amire elcserélhetném a babot?
- Csak egy üveggolyóm van.
- Tényleg? Hadd nézzem csak.
- Tessék, itt van. Nagyon szép.
- Igen, azt látom. Hmmm, csak egy baj van, ez kék és én a pirosat szeretem.
Van esetleg egy piros üveggolyód otthon?
- Nem egészen... de majdnem.
- Mondok én neked valamit. Vidd haza ezt a zsák babot és mikor legközelebb erre jársz, hozd magaddal a piros üveggolyódat, hogy megnézhessem.
- Rendben van. Köszönöm Miller úr.

Miller asszony, aki a közelben állt odajött hozzám, hogy segítsen . Egy mosollyal így szólt:

- Van meg két ilyen fiúcska ebben a faluban, mindhárman nagyon szegényes körülmények között élnek. Jim szeret velük üzletelni babért, almaért, paradicsomért vagy ami éppen van. Amikor visszajönnek a piros üveggolyóikkal, és mindig visszajönnek, Jim úgy dönt, hogy mégsem tetszik neki a piros, és hazaküldi őket egy zsák valamilyen zöldseggel, és azzal, hogy hozzanak valamilyen más színű üveggolyót, narancssárgát például.

Mosolyogva jöttem el az árusbódétól, teljesen meghatódva Miller úr tettén.
Nem sokkal később Colorado államba költöztem, de soha nem feledtem ennek a férfinak a „csere" üzletét. Aztán eltelt jó néhány év...
Nemrégiben
látogatóban jártam Idaho államban, és felkerestem néhány barátomat abban a régi kis falucskában. Mikor megérkeztem hallottam, hogy Miller úr meghalt és pont akkor van a temetése. Mivel a barátaim el szerettek volna menni a temetésre, hát én is velük mentem. Mikor megérkeztünk a ravatalozóba, beálltunk a sorba, hogy a halott hozzátartozóival együtt részvétünket kifejezhessük Miller asszonynak. El őttünk a sorban állt három fiatalember.
Egyikőjük katonai egyenruhában volt, a másik kettő pedig fekete öltönyben, igen elegánsan volt felöltözve... Mikor rájuk került a sor Miller asszonyhoz léptek, aki mosolyogva nézet rájuk férje koporsója mellől.
Min d
három fiatalember megölelte, és megpuszilta az asszonyt, beszéltek vele pár szót, majd a koporsóhoz léptek. Az asszony lágy, könnyes kék szemei követték lépteiket, amint ők egyenként megálltak egy pillanatra a koporsónál, megfogták a halott kezet, majd to vább indultak. Mindhárman szemeiket törölgetve hagyták el a ravatalozót. Mikor ránk került a sor, elmondtam Miller asszonynak, hogy ki is vagyok, és megemlítettem neki azt a régi történetet, amit mesélt nekem három kisfiúról és az üveggolyóikról.
Csillogó s zemekkel megfogta kezemet, és odavezetett a koporsóhoz.

- Az a három fiatalember, akik épp ön előtt voltak, az a három kisfiú, akikről akkor meséltem. Épp most mondták el, hogy mennyire értékelték, ahogy Jim bánt velük. És most végre, hogy Jim már nem tu dja meggondolni magát a színt vagy a méretet illetően... eljöttek, hogy kifizessek tartozásukat...
Soha nem voltunk gazdagok ezen a földön, de biztos vagyok benne, hogy Jim ebben a pillanatban a leggazdagabb embernek tartaná magát.

Ekkor szerető gyengédséggel felemelte az élettelen újjakat. A férje keze alatt három fényes piros üveggolyó pihent.

Címkék: szomorú tanítás könnyek vissszahozhatatlan

 

 

Hogyan engedhette meg Isten, hogy ilyesmi történjen?" (egy amerikai iskolában lelőttek egy kislányt, aki meghalt. Anne Graham nagyon mély, éleslátásra utaló választ adott)

 

"Úgy hiszem, Istent nagyon elszomorítja, ami velünk történt, ám évek óta azt mondjuk neki: "Menj ki az iskoláinkból, menj ki a kormányunkból, és távozz az életünkből." És Ő, amilyen úriember, csendben hátrahúzódott. Miképpen várhatjuk el Istentől, hogy áldását és védelmet adja, ha egyben arra szólítjuk fel, hogy hagyjon bennünket egyedül?

 

Tudom, nagyon sok levél ment körbe szeptember 11-ével kapcsolatban, de ez igazán el kell, hogy gondolkodtasson. A legutóbbi történések fényében.... terrortámadások, iskolai lövöldözések, stb. Lássuk csak, azt hiszem, ez akkor kezdődött, mikor Madeline Murray O'Hare (akit meggyilkoltak, testét nemrégen találták meg) panaszkodott, hogy nem akar imádságot az iskoláinkban, és mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, jobb, ha nem olvasunk Bibliát az iskolában... - a Bibliát, amely azt mondja: ne ölj, ne lopj és szeresd a felebarátodat, mint magadat. És mi azt mondtuk, rendben. Aztán dr. Benjamin Spock az mondta, ne fenekeljük el a gyerekeinket, ha rosszul viselkednek, mert a kis személyiségük megrongálódik, és lerombolhatjuk az önbecsülésüket (Spock fia öngyilkos lett). És mi azt mondtuk, egy szakember biztos tudja, miről beszel, és azt mondtuk: rendben. Aztán valaki azt mondta, hogy a tanárok és az osztályfőnökök jobb, ha nem fegyelmezik a gyerekeinket, amikor rendetlenül viselkednek. És az iskolai ügyintézők azt mondták, a tanári kar tagjai inkább ne is érintsék meg a diákokat, mert nem akarunk rossz reklámot az iskolának, és semmiképpen nem akarjuk, hogy bepereljenek bennünket (nagy különbség van a fegyelmezés, valamint a véres, pofozás, a megalázás, megrúgás, stb. között!). És mi azt mondtuk, rendben. Aztán valaki azt mondta, hagyjuk, hogy diáklányaink abortuszt végeztessenek, ha akarnak, és nem kell, hogy ezt elmondják a szüleiknek. És azt mondtuk, rendben. Aztán egy bölcs vezető azt mondta, mivel a fiúk, fiúk, és úgyis meg fogják tenni, adjunk fiú diákjainknak annyi óvszert, amennyit akarnak, és nem kell, hogy erről szüleiknek beszámoljanak. És azt mondtuk, rendben. Aztán valaki, az általunk jelentős posztra megválasztottak közül azt mondta, hogy nem számít, mit teszünk a magánéletben, ha elvégezzük a munkánkat. Újból egyetértve velük azt mondtuk, nem számít, mit tesz valaki (beleértve akár az Elnököt is) a magánéletében, amíg van munkánk, és a gazdaság jól működik. Aztán valaki azt mondta, nyomtassunk újságokat meztelen nők képeivel és hívjuk ezt a női test szépsége feletti egészséges, természetes csodálatnak. És azt mondtuk, rendben. Aztán valaki eggyel tovább lépett ebben a csodálatban, és meztelen gyerekek képeit publikálta, majd tett még egy lépést, és ezeket elérhetővé tette az Interneten. És mi azt mondtuk: rendben, a szabad szólás joga feljogosítja erre őket. És aztán a szórakoztató ipar azt mondta, csináljunk TV-műsorokat és mozifilmeket, amelyek az erőszakot, erkölcstelenséget reklámozzák és a tiltott szexet. És készítsünk olyan zenefelvételeket, amelyek bátorítanak a nemi erőszakra, kábítószer-fogyasztásra, gyilkosságra, öngyilkosságra, és különböző sátáni témákat dolgoznak fel. És mi azt mondtuk, ez csak szórakozás, nincs is rossz hatása, és különben sem veszi senki komolyan, úgyhogy csak hadd menjenek. Most pedig feltesszük magunknak a kérdést: miért nincs a gyerekeinknek lelkiismerete, miért nem tudnak különbséget tenni jó és rossz között, és miért nem okoz nekik problémát, hogy megöljék az idegeneket, osztálytársaikat, saját magukat. Talán, ha elég hosszan és alaposan gondolkodunk rajta, ki tudjuk találni. Azt hiszem, elég sok köze van ahhoz, hogy "AZT ARATJUK, AMIT VETÜNK."

 

"Kedves Isten, miért nem mentetted meg azt a kislányt, akit megöltek az osztályában? Tisztelettel, Egy Érintett Tanuló"

és a válasz:

"Kedves Érintett Tanuló! Ki vagyok tiltva az iskolákból. Tisztelettel, Isten."

 

Furcsa, milyen egyszerű az emberek számára megvetni, kidobni Istent, zagyvaságnak, értelmetlenségnek tartani üzenetét, aztán csodálkoznak, miért megy pokolra a világ. Furcsa, mennyire hisszük, amit az újságok írnak, de megkérdőjelezzük, amit a Biblia mond. Furcsa, hogyan mondhatja valaki "Hiszek Istenben", miközben a Sátánt követi, aki egyébként szintén "hisz" Istenben. Furcsa, milyen gyorsan készek vagyunk az ítélkezésre és mennyire nem a megítéltetésre. Furcsa, milyen gyorsan továbbküldjük viccek ezreit, és bozóttűzként terjednek a köztudatban, de ha az Úrról szóló üzenetekkel tesszük ezt, az emberek kétszer is meggondolják, mielőtt továbbítanák. Furcsa, hogy az erkölcstelen, durva, vulgáris és obszcén dolgok szabadon áramlanak a világhálón, miközben az Istenről való nyilvános beszédet elnyomják az iskolában a munkahelyen. Furcsa, hogyan lehet valaki Krisztusért lánggal lobogó vasárnap, és láthatatlan keresztény a hét további részében.

 

 

Címkék: terror válság ateizmus szívtelen élettelen

     

 

Fiatal nő ül a hatalmas fa tövében, néha egyet kiált: -Na gyertek, már segítsetek! -megpróbál felállni, de próbálkozása teljesen reménytelen. Néhány centinél jobban nem tud felemelkedni, a gravitáció menthetetlenül visszahúzza a biztonságba, az „ennél mélyebbre már nem süllyedhet helyzetébe.” Ennél mélyebbre már nem süllyedhet?! – Anya! Miért teszed ezt velünk? -kiáltja a mellette álló gyermek. –kuss! Ez az én életem! Küldjetek egy férfit! Nekem egy férfi kell!- -Anya, kérlek-, szól a gyermek bágyadt kis hangja, miközben megjelenik az óhajtott férfi, majd mindketten eltámolyognak. A gyermek némán néz utánuk, szívében ott a mérhetetlen fájdalom. Azt mondta, ez az ő élete. De velem? Mi lesz velem? Markol szívébe a fájdalom.

 

Az én életem, azt csinálok, amit akarok!?

 

      A képen intelligens fiatal pár, karrier reménysége, öröm, szeretet, két kicsi gyermek, a szülők boldog ölelésében ragyognak. De jó látni őket. Egy nap az apa haza jön és mondja: - elválunk a ház fele és a bútorok…osztozuk. – Miért?- sikolt a társ? Miért teszed ezt velem?-

- Mert már nem szeretlek-, hangzik a válasz. –De a gyerekek?....-Ja őket szeretem a hétvégén velem, lesznek, vagy a mamánál- szól a férj ridegen. – De nekik szükségük van rá! Ne menj el, kérlek.- kiált az asszony kétségbeesve.

- Nem kellesz, már nem bírok veled élni. Ez az én életem !Azt csinálok , amit akarok.-

Az asszony kétségbeesetten zokogva kérdi: -és mi lesz velem, hogyan nevelem  nélküled a gyermekeinket.?- A férj rideg és kimért: -Te is azt csinálsz, amit akarsz!

Két kisgyermekkel, kisemmizve, becsapva. A kép kettétört, s a gyermeki szívekben ott a soha be nem gyógyuló seb. Apa elhagyott.

 

Az én életem, azt csinálok, amit akarok!?

 

     Az asszony gondterhelt, félti férjét, rengeteget dolgozik, késő jön haza, ideges, fáradt. Kedvét keresi mindenben, jaj csak valami baja ne legyen. Annyit küzdöttek már együtt, harminc év , gyermekek, unokák. Az a sok nélkülözés. Nem kellene már ennyit dolgoznia, hiszen szépen eléldegélnének már. Majd egy napon a férj előáll.- el akarok költözni, élni akarom a magam életét. Döbbent néma csend. Mikor már könnyebb lehetne, minden széthull, amit a gyermekeiknek szántak. Szétbomlik a család, amiért annyit küzdöttek… alkohol, betegség, nyomorúság, pénztelenség. Szeméből patakokban folyik a könny. – Miért? Miért tetszed ezt velünk?- kérdezi csendben.- Csak! Az én életem és azt csinálok , amit akarok!-

 

Az én életem és azt csinálok, amit akarok!?

 

       A ravatalnál halk zokogással gyászolók törlik könnyeiket. – Két napja beszélgettünk. Egyszer csak a szívéhez kapott. Szája elkékült egész testében reszketett. Ott ült a szemében a halálfélelem. Az életéért rimánkodott az orvosoknak.- Most velem… mi lesz? Az én életem ki menti meg? Jaj segítsenek……!

S a te életed ki menti meg? Gondoltál már rá?, hogy megéri-e olyan dolgokat keresni az életben , amit nem  tarthatsz meg? S közben hány szíven ejtesz sebet, s hogyan gyilkolod azokat, akiket szeretned kellene?? Te tudod, hogy a te életed ki menti meg?

                                     „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka

                                       Pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban.”Róm: 6. 23   

 

 

   

 " Mert sokan jőnek majd az én nevemben, a kik ezt mondják: Én vagyok a Krisztus; és sokakat elhitetnek.
  6. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről: meglássátok, hogy meg ne rémüljetek; mert mindezeknek meg kell lenniök. De még ez nem itt a vég.
  7. Mert nemzet támad nemzet ellen, és ország ország ellen; és lésznek éhségek és döghalálok, és földindulások mindenfelé.
  8. Mind ez pedig a sok nyomorúságnak kezdete.
  9. Akkor nyomorúságra adnak majd benneteket, és megölnek titeket; és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. "Mt.24.5-9

 

 • A WHO április 29-én 5-ös riasztási fokozatot rendelt el a sertésinfluenza miatt, ami világjárvány kitörésére figyelmeztet.
 • Európai Bizottság: Lesznek halálos áldozatok Európában

 

 

 

 A WHO riasztási fokozatai

Az  Egészségügyi Világszervezet (WHO) hatfokozatú riasztási skálája:

1. fokozat: Az emberi esetek kis kockázatát jelenti, az állatokat megfertőző vírus emberre nem terjed át.

2. fokozat: A vad- vagy háziállatok között terjedő vírus néhány esetben emberre is átterjed.

3. fokozat: A vírus korlátozott gócokban aktívan fertőz, de nincs tömeges emberről emberre terjedő fertőzés.

4. fokozat: Az állati eredetű vírus bizonyítottan képes járványt előidézni egy emberi közösségben. Ebben a fokozatban még nem tartják elkerülhetetlennek a világjárványt.

5. fokozat: A betegség ugyannak a térségnek több mint két országában önálló gócokban alakul ki. Küszöbön áll egy világjárvány és igen kevés idő van a felkészülésre.

6. fokozat: Hivatalosan megállapítják a világjárvány kialakulását. Ehhez arra van szükség, hogy a vírus a világ két különböző régiójában önálló gócokban fertőzzön./http://index.hu/kulfold/2009/04/27/sertesinfluenza//

 

 

Ez mindig nagy kérdés, mert az embert sokszor megrémítik azok a félelmetes dolgok, amelyek körülötte történnek, sokszor pedig immunissá teszik és semmivel nem foglalkozik. A halál kérdését, mint tényt könyveli el az ember számol vele, de igazán csak akkor fogja el a rettegés, amikor Ő maga kerül valamilyen szinten kapcsolatba vele.

Szinte naponta találkozunk ilyen és ehhez hasonló rettegtető hírekkel. Mi az igazság?kérdezi az ember, mert úgy látja, hogy vele és környezetével nem történhetnek meg a dolgok. Hiszen annyiszor riogattak már bennünket. Mióta mondják már, hogy világjárvány lesz és mégsem történt semmi.A különféle egyházak világvége jóslatai is hamisnak bizonyultak. Marhaság ez az egész. Éljük az életet úgy,mint eddig, éljünk a napok nyújtotta gyönyörűségeknek, keressük az élvezeteket, csak magunkkal és a magunk boldogságával törődjünk, vagy rettegjünk féltsük családtagjainkat, szeretteinket?Ha van Isten , miért engedi meg ezket a dolgokat? Teszik fel gyakran, ezt az igen jogosnak tűnő kérdést. Van Isten!Ez nem kérdés, és Ő figyelmeztetett minden embert arra, hogy ezek a dolgok be fognak majd következni. De , hogy mikor azt nem mondta meg még Jézus Krisztus számára sem. Hogy miért?

 • Hogy Isten népe  mindig készen legyen, hiszen az utolsó időkre való próféciák elveszítik mindent eltörlő jelentőségüket, amikor az ember egyéni életében bekövetkeznek a halál árnyékának pillanatai, mert attól a pillanattól kezdve ott van a vég.
 • Nem ez a lényeg, mert ez már akkor fog bekövetkezni, amikor betelt az idő, az úr Jézus visszajövetele előtt és ez már csak azok számára lesz rettenetes, akik nem hittek az Úr Jézusban, mert többé nem is lesz lehetőségük rá.
 • Nincs tehát értelme a világ végéről beszélni, de van értelme mindezekből meglátni, hogy van Isten.

Hogyan tehet egy szerető Isten ilyet, hogy eltűri ezeket a dolgokat?Megengedi, vagy Ő teszi?Micsoda ostoba gondolkodás. Gondold el,ha van Isten akkor hogyan kérheti az ember számon tőle, hogy mit miért csinál? Ha pedig nincs, akkor....annyi kérdés van megválaszolatlanul. Nem csoda, ha az ember fél és retteg, ha csak magával foglalkozik és semmi mást nem vesz komolyan. Megkeményedik a szíve mindenki felé, mert fájdalmat , örömöt nem akar beengedni,mert a fájdalomtól azért fél, mert fáj, az örömtől azért,mert fél, hogy elveszíti. Közben tönkre tesz önzőségével mindent maga körül még önmagát is. Pedig, ha olvasná Isten igéjét láthatná, hányszor íratta le Isten a Bibliában: ne félj.

Az Isten célja nem a rettegés fenntartása, hanem a belőle áradó szeretet megláttatása.Azt mondja az Úr:

"28. Jőjjetek én hozzám mindnyájan, a kik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket.
  29. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok: és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek.
  30. Mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. "Mt.11.28-30
 

Az az Isten aki végtelen szeretetével még most is ennyi gonosz és Isten nélküli élet láttán lehajol a bűnös emberért,szól és figyelmeztet, mert azt akarja, hogy minden ember megtérjen és éljen.ma is szól mindazon dolgok útján is amelyek most történnek, szól akkor is , amikor családok mennek tönkre, ne tedd! Maradj a társad mellett , a családod mellett, de az ember nem hallgat a figyelmeztetére, mert a bűn bezárja az ember szemét és fülét.Majd én élem az életem, úgy, ahogyan akarom senki és semmi ne szóljon ebbe. De kedves barátom, egyszer bizony bele fog szólni, mert ez a szerető Isten azt mondja elég. Minden embernek oda kell állnia Isten ítélőszéke elé. Akár hisz benne , akár nem. De azok mennek ítéletre, akik nem hittek az Isten szavában és Jézus Krisztus váltságáldozatában.Te kinek is hiszel?Az Úr azt üzeni ma minden embernek:

 

 

"Higyj az ÚrJézus Krisztusban és üdvözülsz,mind Te ,mind a Te házadnépe"Ap.cs.16.31.

Címkék: depresszió jézus félelem hit krisztus sertés influenza világjárvány

 

"Aki elválik, csak magára gondol. A válástól a gyerek egész életén át szenvedni fog. Pszichológusok vizsgálták a házasságok felbomlása körül kialakult véleményeket. Megállapították: sok a tévhit. Azt is megmondják, miért.

1. előítélet

Ha elválik, csak magára gondol, és nincs tekintettel a gyerekekre
Valóság: Aki bűntudatot érez és fél, hogy veszélyezteti gyereke(i) közérzetét, és csak ezért marad meg egy katasztrofális házasságban, nem is sejti, hogy milyen rosszat tesz. Sokan csak akkor szánják el magukat a válásra, ha rájönnek, hogy az erőszak vagy veszekedés többet árt, mint a különválás.

2. előítélet

A válás mindig rossz a gyereknek, kihat egész életére
Valóság: A gyerek természetesen sajnálja a történteket, de hamar észreveszi: jobb neki, ha szülei is jól érzik magukat. A válás után ugyanis az anyukának nagyobb önbizalma lesz, az apuka pedig sokkal oldottabban foglalkozik vele.

3. előítélet

Váláskor legalább a gyerek életében ne változzon semmi lényeges körülmény
Valóság: Kutatók kiderítették, hogy miközben a szülők igyekeznek elkerülni a nagyobb változásokat (költözés, iskolaváltás stb.), a gyereknél ez sokkal kevésbé számít, mint ahogy feltételeznénk. Lényegesebb, hogy érezze, fontos a szüleinek. Ezt pedig gyakran sokkal könnyebben megadhatják neki egy új környezetben, mint a régiben.

4. előítélet

Nincs válás veszekedés nélkül
Valóság: Az idősebb (kilencéves kortól) gyerekkel ajánlatos nyíltan beszélni, elmondani az összekülönbözés és a válás okait. Ha ugyanis úgy tesznek a szülők, mintha minden rendben lenne, nehezebben tudja megérteni a dolgot. Nem szabad viszont a srác előtt veszekedni, a másikat megalázni, vagy a férjről/feleségről kikérdezni. Az egyetlen, ami számít, hogy a gyerek jól el legyen látva minden szempontból. Ezért természetesen a szülőknek áldozatokat kell hozni, de megéri.

5. előítélet

Válás után szigorú szabályokat kell felállítani
Valóság: A gyerek kapcsolatának erőssége elvált szüleivel nem a látogatások sűrűségétől függ. Ha gyakoriak a konfliktusok, a szigorú szabályok csak rontanak a helyzeten. Egy a fontos, hogy apjával, anyjával jó viszonyban legyen. Mivel a válásról a felnőttek egyedül döntenek, utána a gyereknek - főleg a nagyobbnak - is legyen beleszólása, hogy a nem velük élő szülőt mikor akarja látni, és mikor nem. Ha ugyanis részt vehet a döntésben, nem érzi magát áldozatnak. Ez pedig fontos lépés ahhoz, hogy minden visszatérjen a rendes kerékvágásba."/http://www.nana.hu/index.php?apps=cikk&cikk=14707&fr=balaj/

 

Micsoda hazugsága ez az egész. A válás olyan , mint a karambol,mindent tönkretesz maga körül. Megbocsátás és szeretet nélkül az élet olyan , mint egy szakadék felé száguldó autó. A végállomás a szakadék mélye.HALÁL.Miért olyan hihetetlen Isten szava?Bocsássatok meg egymásnak! BÉküljetek meg egymással.Szeressétek egymást. S ha már megtörtént a karambol, a baleset kérjetek attól segítséget, aki valóban segíteni tud ebben, a Teremtő Istentől.Mindent meg lehet magyarázni, mert az ember híres arról, hogy mindent  megmagyaráz, de megoldás csak a kereszt alatt van minden ember számára.Azt ne higgye senki, hogy karambolozni csak az egyik autóval lehet, ha majd az új jön azzal már minden simán megy . Ez önámítás.A szakadék az új számára is szakadék lesz. Isten nélkül kikerülhetetlen.

Nézzük  mit mond a Biblia a válásról:

Először is, bármi is legyen valakinek az álláspontja a válásról, fontos, hogy emlékezzen a Biblia szavaira a Malakiás 2:16a –ból: “Gyűlölöm azt, aki elválik feleségétől - mondja az ÚR, Izráel Istene” A Biblia szerint Isten terve az, hogy a házasság egy életreszóló elkötelezettség legyen. “Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” (Máté 19:6) Isten látja, hogy ha a házasság két bűnös lény között köttetik, akkor valószínű a válás. Az Ószövetségben adott néhány törvényt, amelyek védték az elváltak jogait, főleg a nőkét (5 Mózes 24:1-4). Jézus rámutatott, hogy ezek a törvények azért adattak, mert az emberek szíve kemény, nem pedig mert Isten vágya volt (Máté 19:8)./https://www.gotquestions.org/Magyar/valas-ujrahazasodas.html/
 

Kedves olvasó! Nincs más út, mint az Úr igéje az az eligazító szó és akkor boldog életet élhet.

 

Címkék: család kemény isten szív krisztus kereszt gyilkos válás elhiszed

 

 

 

"A sikeres meggyőzés négy fő tényezője:

 1. A kommunikátor
  Minél megbízhatóbb a forrás (szakértelem, hitelesség), annál meggyőzőbb a közlés.
  A kognitív válasz elméletek szerint, ha a kommunikátort főleg periférikus ingerek jellemzik, akkor az ingerek abban az esetben hatnak legjobban a meggyőzés sikerességére, ha nincs kellő motiváció, vagy kapacitás az információ alapos feldolgozására.
   
 2. Az üzenet
  Az üzenet lényegi tartalma akkor van a legnagyobb hatással a meggyőzés eredményességére, ha van kellő motiváció és kapacitás a kognitív munkára. A személyes érdekeltség teremthet például ilyen feltételeket.
  Zajonc ismerősségi hatásnak nevezte el azt a folyamatot, amikor egy információ (vagy sláger) a sok ismétlés által egyre kedvesebb lesz számunkra. Azonban egy idő után telítődünk és a további ismétlés elutasításhoz vezet.
  Egyoldalú meggyőzésről akkor beszélünk, mikor az érvelés csak olyan érveket sorol fel, amik az álláspontot támogatják. A bizonytalan emberek így nem győzhetők meg, mert bennük ellenérvek is megfogalmazódnak. A kétoldalú meggyőzés viszont már tartalmazza a támogató érvek felsorolása mellett a lehetséges ellenérvek cáfolatát is.
  McGuire arra hívja fel a figyelmet beoltáselméletében, hogy aki még soha nem volt kitéve ellenérveknek, azt egy erős "támadás" könnyen eltántoríthatja álláspontjától.
  Az érveken és ellenérveken kívül az érzelmeket, vagy a motivációt is figyelembe kell venni, mert ha valakinek például káros szenvedélye van, akkor a szorongás csökkentése érdekében könnyen lekicsinyelheti az őt fenyegető veszélyt. Ezért a kognitív disszonancia kialakulásának elkerülése végett nem érdemes erős szorongást kelteni az emberekben ha valamilyen káros dologról szeretnénk őket leszoktatni, hasznosabb, ha a szokás elhagyásához vezethető lehetőségeket mutatjuk meg nekik.
   
 3. A hallgatóság
  A hallgatóság motiváltsága, és kognitív kapacitása hatással van a meggyőzés eredményességére, a személyes érdekeltség növelése pedig elősegíti a központi úti feldolgozást.
   
 4. A csatorna
  A meggyőzésnek egyre több formája van, történhet újságokon, rádió- és tévéműsorokon, vagy Interneten stb. keresztül.

IX. Konform viselkedés

Akkor beszélünk konform viselkedésről, mikor az egyén csak azért fogad el egy nézetet, vagy viselkedést, mert nem akar szembeszegülni a csoporttal. (a könyvben nézzétek át Sherifnek az autokinetikus effektussal kapcsolatos vizsgálatát és Asch vonalhosszúság-becslés vizsgálatát!)
Deutsch és Gerald szerint azért igazodnak a többség véleményéhez az emberek, hogy elfogadják őket a többiek (normatív társas hatás), vagy azért, mert elfogadja a személy, hogy a többiek ítélete esetleg helyénvalóbb, mint a sajátja (informatív társas hatás).
A konformitás gyengébb akkor, ha a csoportban nem teljesen egységesek a vélemények és a csoport nyomása a konformitás irányába annál erősebb, minél nagyobb a csoporton belüli összetartás. A csoport akkor befolyásolja erősen a tagjait, ha azok ragaszkodnak hozzá.
 

 

Engedelmesség
Milgram vizsgálatában bizonyította, hogy a tekintély parancsára az emberek 65%-a hajlandó volt halálos nagyságú áramütést adni egy ártatlan másiknak. Akkor adták a leggyengébb áramütést, ha egy szobában voltak az áldozattal és látták/hallották annak reakcióit az áramütésekre (beépített emberek voltak), valamint a jelenlevő társak viselkedése is befolyásolta a kísérleti személy engedelmeskedését. "

www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/19het/pszicho/pszicho19.html - 18k -

Ez csupán egy csipetnyi abból a halmazból, ahogyan az emberi visselkedést tanulmányozva emberekkel kísérleteznek, embereket manipulálnak tudósok. A pszichológia "veszélyes "tudomány mert elsősorban az emberi viselkedést kutatva saját ill. bizonyos csoport céljára akar eredményeket produkálni. Valódi gyógymódot nem tud felkínálni az emberi problémákra. Megmagyarázni pedig mindent megmagyaráz, ahogyan az érdekek diktálják.Amerikában a hamburger reklámokat elrejtették a filmkockákba és így manipuláltak embereket. Nem tűnik fel, hogy a sok erotika és trágár kép, mit is rejt  magában? Vagy a politika színpadán levő  pártok, hogyan próbálnak meg befolyásolni embereket? Szükség  van az ember számára biztonságra,  mert egyébként elveszíti a lelki egyensúlyát. Ma az ember számára mindan csupa bizonytalanság,ennek félelmével kell naponta megküzdeni.Honnan van az a sok lelki, depresziós beteg ember, Az a sok produkált tünet és az a sok kényszeres, pót cselekvés, Honnan van az a sok rosszindulat? Az a széthúzás, a sok gyűlöletes cselekedet, Miért hullanak szét házasságok és miért kedveltek a "példaként"tartott "sztárocskák" magánéleti titkai?Miért követendő,a szexualitás fűvel és fával?a férfiasság mértéke nem a munka és az, hogy támaszt nyújt a család számára, hanem, hogyan bírja "férfi erővel"? De a munka a hűség az nem férfi erő? Az erő ahhoz kell,amihez nem kell erő? Milyen ostoba is az ember!!!Hát Téged???Manipuláltak már??? Vagy egy kisebbséghez tartozol, akikről ezek a szerencsétlenek azt mondják,ostoba, de te tudod, mennyire szerencsétlenek ők. Azt hiszik élnek, pedig halálban van a lelkük.

Az Istenbe vetett hit, az a bizonyosság amely felülemelkedik az emberi manipulációkon. Lehet kérni a hit ajándékát Istentől. Mert bizony nem azé aki akarja és nem azé aki fut, hanem a könyörülő Istené írja az Úr igéje a Bibliában. Tedd próbára, kérd, hogy jelentse ki magát a Te életedben is.Mert azt mondja :

 

"János Apostol I. levele 1. rész
  1. A mi kezdettől fogva vala, a mit hallottunk, a mit szemeinkkel láttunk, a mit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk, az életnek Ígéjéről. 
  2. (És az élet megjelent és láttuk és tanubizonyságot teszünk róla és hirdetjük néktek az örök életet, a mely az Atyánál vala és megjelent nékünk;) 
  3. A mit hallottunk és láttunk, hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az Atyával és az ő Fiával, a Jézus Krisztussal.
  4. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen. 
  5. És ez az az üzenet, a melyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség.
  6. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk; hazudunk és nem az igazságot cselekeszszük.
  7. Ha pedig a világosságban járunk, a mint ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.
  8. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen mi bennünk.
  9. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. 
  10. Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá teszszük őt, és az ő ígéje nincsen mi bennünk. "

Ezt az a tanítvány írta, aki ott volt a keresztre feszítésnél ,és látta a feltámadottat.

 

 

Azon gondolkodtam, ha most választásra kerülne a sor vajon kit választanék? Kikre szavaznék. Hallgattam az új miniszterelnök beszédét, és már majdnem szimpatikusnak találtam, amikor mondják, hogy nagy gondban van. Nem tudja, kivel jelenjen meg majd,a protokoll fogadásokon. A feleségétől válófélben van,a másik pedig még nem felesége. Azt biztosan tudom, nem választanék, nem szavaznék olyan embereket be a politikai életbe, akinek nincs redben a családi élete. Ez az alap. Aki nem visel gondot a háza népére, az nem fog gondot viselni népe dolgaira sem, mert az alapvetően önző és csak önmagával törődő ember. Kivéve, ha őt hagyták el hűtlenül.Vajon hány ember maradna benn a politikában?

Címkék: te kit?választanál?

 

A béred:félelem, depresszió Olyan sok embert ismerek, akik elmenekülnek a gondok a problémák elöl. Ahogyan mondani szokták, besokallnak. Különösen férfi betegség ez, így ez oka annak is , hogy a templomok tele vannak asszonyokkal,akik azt tapasztalják, hogy életük súlyos terheit nem tudják másként megoldani, mint úgy hogy terheiket ráteszik Krisztus válára. Életünk nagy nyomorúságait ha magunk akarjuk megoldani akkor vagy beleroskadunk, vagy átadjuk másoknak. Ó erős férfiak akiket Isten arra teremtett, hogy családjaikat előtte hordozzák. Nézd hogy menekülnek a terhek elöl! Inkább átadják asszonyaiknak és ők máshová menekülnek. Más nőkhöz, vagy olyan szerekhez, szenvedélyekhez, amelyek eltompítják érzékeiket.Nem képesek megélni problémáikat és hordozni terheiket, mert menekülnek az elöl az Isten elöl, akinek van hatalma terhükön könnyíteni, mert egyébként szembe kellene nézniük bűneikkel , azzal az Úrral aki szent és tiszta. Olyan szomorú, hogy ma egyre több asszonytársam is ezt a menekülést választja,de nagy részüket némikép visszatartja az anyaság szoros köteléke. Milyen szomorú, csupán annyi lenne, hogy odaborulnak az értük is szenvedést vállaló Krisztus keresztje elé és gyógyulás lenne életükben.Öröm és remény a lelkiismeretük elöl való örökös bújkálás helyett.Inkább megkeményednek, mint, hogy vállalják a bűnbánat könnyit! Apák akik inkább megterhelik fiaikat és lányaikat is, mert annyira gőgösek,mint hogy odamenjenek a bűnöket megbocsátó Isten elé. "Vessed az Úrra a te terhedet" (Zsolt 55,23). Gondolkodj/Le vagy rá?/

Címkék: depresszió félelem

"...de mikor bíróság elé állítanak, nehogy (aggódva) tépelődjetek, hogyan és mit szóljatok, mert megkapjátok (megadatik nektek) abban az órában, ..."Máté10.19. A múltkor kb. 3 hete kaptam egy bírósági végzést. Szívem a torkomban dobogott, de az Úr erősebb volt bennem, mint a félelem. Az előző napi ige ez volt: " Ne félj tőlük, mert én veled leszek és megmentelek! - így szól az Úr."Jer.1.8. Uram , ha te mondod, akkor biztosan így is lesz. Imádkozva , de az Úr akaratának engedve vártam mi következik. A TIGÁZ jelentett fel sok más embertársammal együtt, valami érthetetlen okból rontott befizetési csekket küldve és a kérelmekre nem reagálva, 2 évvel ezelőtt "elszámolási hiánnyal" legalábbis szerintük volt hiány az elszámolásban.Nem volt jó érzés a bíróságra menni, de az Úr azt ígérte, ott lesz velem.azt mondta: "23. Csak a közelben vagyok-é én Isten? azt mondja az Úr, és nem vagyok-é Isten a messzeségben is? "Jer.23.23. Isten igazsága nem félig- meddig való igazság, hanem teljességgel az. Még mielótt odatártam volna mindent , a bíró elé azt mondta, Ő ezt az ügyet ejti. Nem jelent meg a TIGÁZ képviselője, senki nem volt ott a vádlók közül. Milyen szomorú, a multik megijesztgetnek embereket,de nem vállalják a bírói igazságszolgáltatást, mert más utat keresnek. Felhívta a bíró a figyelmem arra, hogy küldjek a szolgáltatónak egy ajánlott levelet, még az Ő végzése előtt, hogy világos legyen , hogy nem hagyom magam,mert ma az a divat, hogy behajtó cégek hajtják be az "adósságot" mert van a kisembereknek arra pénzük, hogy bíróságra forduljanak az igazságukért?Szegény gazdagok! Mert bizony könnyebb a tevének átbújni a tű fokán...De ennek a történetnek van egy nagy tanulsága: Ma ebben az országban mindent meg lehet tenni az emberekkel, de csak akkor, ha azt Isten is megengedi. Ha pedig megengedi azt nem cél nélkül teszi.Megmutatja hatalmát, de igazságaaz nem csak ebben a világban látszik meg, hanem teljességre az elkövetkezendőben jut. Jól gondold meg hova állsz és kinek szolgálsz! Mert Máté a vámszedő, amikor felmászott az eperfügefára, hogy lássa az Urat, aki betért az Ő házába már nem tudott tovább a rablott vagyonnal együttélni. Tudta, hogy a kettő nem fér meg együtt. Jézus és a tolvajlás nem fér meg össze és ez nem véletlen.Nincs közössége a sötétségnek a világossággal. Itt dőlnek el a dolgok. Az ember valakit szolgál. Vagy Istent, vagy a Sátánt.Húsvét van! Van feltámadás, amely vagy az örök életre, vagy az örök kárhozatra szól. Ez a Húsvét üzenete. Jézus keresztje neked nevetséges, vagy halálosan komoly????VÁLASSZ!!!!!!!

Címkék: szegény teljesség gazdagok bevádoltak

Aki ma 20 évvel a rendszerváltás után azt mondja, hogy ez jó nekünk, az hazudik!Te kinek hiszel? Annak aki azt mondja, mindenki szabad és nem bűn a homoszexualitás, hogy a másság védendő.Aki azt mondja miért ne válhatnál el, hiszen csak addig érdemes együtt maradni, amíg szeretitek egymást, az hazudik.Te még mindig hiszel ezeknek a liberális eszméket szajkózó pribékeknek, akik láncra vernek, ha kis ember vagy, de ha sokat loptál és elegendő lelket gyilkoltál akkor társulhatsz közéjük! Hiszel nekik? Teheted, mert szabad akaratot adott az Isten. Délután folyt. köv.

Címkék: hazug gyilkos homoszexuális

"Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent; mert az Isten szeretet. " Az ember Isten nélkül csak önmagát szereti.Az önön szükségletei, vágyai hajtják. Félti ugyan családját, de nem menne értük tűzbe,ha igen legfeljebb azért, hogy ne keljen a veszteség fájdalmát, szenvedését megélnie.Megkeményített szívében nincs más csak üzlet. Azért tűr el dolgokat, mert magát kíméli általa,de keresi a kimenekedés útját.Sokszor még úgy is, hogy azokat hagyja cserben, akik szeretik öt. Tisztázni csak a maga érdekében hajlandó dolgokat, amikor róla van szó bezárja a fülét és elzárja a beszélgetés fonalát.Nem látja, milyen csapdában van. A Sátán láthatatlan kötelei veszik körbe. Elhiteti vele, hogy szabad, de közben mind szorosabbra és szorosabbra fűzi a gyilkos szálakat. a nagy hitető még azt is elhiteti, hogy neki van igaza, hogy önmaga helyett másokat tegyen felelőssé.Amikor meglátja mennyire kifosztott, akkor is azt hiszi, hogy mások rabolták meg őt és mások hagyták el, nem látja a saját felelőségét, pedig közben minden szétzúz maga körül, mint egy engedelmes rabszolga. Azt mondja az Úr Jézus: "Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja. 45. Mivelhogy pedig én igazságot szólok, nem hisztek nékem. "Ján.8.44.45 Ne tévedj el e világ fejedelme csapdájában vagy, ha minden romokban van körülötted és nem látod a magad bűneit,a bűn csapdájában vagy! Mert azt mondja az Ú, hogy gyümölcseiről ismerni meg kik az Úr gyermekei és kik azok akik e világ fejedelmének gyermekei.A világ fiai a test cselekedeteinek engednek. Isten gyermekei a Lélek cselekedeteit követik. "A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás. 20. Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések, 21. Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek. 22. De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. "Gal.5.19-22. " De a Léleknek gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. "Gal.5.22. Ha csapdában vagy és már nem bírod tovább, hogy a szíved kő és azt hiszed senki nem szeret és Te sem tudsz szeretni, és az Úr szántja a Te szíved a nyomorúságok által. Tudd, hogy van szabadulás!Isten szeret! "Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól. "I.Ján.1.9.

Címkék: vagy szeretet szabad rabság hiszed

Néhány napja sokat foglalkoztak a médiákban az emberi jogok  ,az etnikai hovatartozás kérdéskörével, és egyéb magasröptű társadalmi kérdéssel. Tudósok sokasága erejét áldozza oda azért, hogy törvényes kereteket teremtsen egy élhetőbb, jobb világ létrhozása érdekében.Megpróbáltam belepillantani az Ember Jogok Egyetemes Nyilatkozatába, de visszahőköltem.Egy rövid példa belőle:

"Felépítése és főbb elvei (szerkesztés)

A Nyilatkozat egy bevezetőből és 30 cikkből áll. Ebben a 30 cikkben fogalmazza meg az emberi jogokat (az alapvető polgári, kulturális, gazdasági, politikai és szociális jogokat), amelyek megilletnek minden embert, fajra, színre, nemre, nyelvre, vallásra vagy politikai meggyőződésre való tekintet nélkül. Nem törvényerejű és így nem kötelez, de hatásosan lehet vele diplomáciai és erkölcsi nyomást gyakorolni kormányzatokra, és gyakran hivatkoznak is rá. A Nyilatkozat az alapját képezi két, kötelező erejű ENSZ-egyezménynek (Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya; Gazdasági, szociális és kulturális jogok nemzetközi egyezségokmánya), melyeket 1966. december 16-án fogadott el a Közgyűlés. Akadémikusok, ügyvédek és alkotmánybírák gyakran hivatkoznak rá.

A harminc cikk legfontosabb elemei:

 • Jog az élethez, szabadsághoz és biztonsághoz
 • Jog a művelődéshez
 • Jog a kulturális életben való részvételhez
 • Jog a magántulajdonhoz
 • Védelem a kínzás, a kegyetlen, embertelen bánásmód és büntetés elől
 • A gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága
 • A vélemény és kifejezése szabadsága"

http://hu.wikipedia.org/wiki/Az_Emberi_Jogok_Egyetemes_Nyilatkozata

Nem akartam belemerülni abba, hogy még jobban elszomorítson, amit a világ láttatni enged önmagából. Jogom van az élethez, de azt mások más jogokat felsorakoztatva megsértik, jogom van a magántulajdon védelméhez, de a magántulajdonom elrabolják a bankok és egyéb vérszívók törvényes védelem alatt álló intémények. Olyan szomorú, hogy ez a sok értelmes és bölcs tudós ember ekkora vakságban él. Saját magát állítja mércének a társadalom tudományok mértéke az emberi elme és az emberi csoportosulások adathalmázából létrejött következtetések és megállapítások sora. Egymással vitatkozva egy fopntos ologról feledkeznek el. Nem urai a világ történéseinek és az ember szíve gonosz mint ahogyan a Biblia  mondja :

"gonosz: az ember ?szívének gondolata gonosz az ő ifjúságától fogva?. (I.Móz.8:21.). ..."

"19. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanubizonyságok, káromlások. "Mt.15.19

Nem tud az ember Isten nélkül jót tenni és jót gondolni. Így az emberi természettel kapcsolatos  tudományok  megállapításai is ingatagokká válnak.


 

Címkék: isten társadalom egyenlőtlenség egyenlőség nélküli igazságtalanságok

 

 
Neked mi fáj?
 
Azt mondta Bajnai Gordon, hogy fájni fognak az intézkedések minden magyar család számára.
 
Ø      Nekem fáj, hogy megloptak, kiraboltak, amíg a politikai vezetők vidáman osztogatták önmaguk és családtagjaik számára azokat a javakat, amelyekért meg sem dolgoztak.
Ø      Fáj, hogy amikor választások voltak az emberek többsége azt mondta:”rájuk szavazok, mert ezek már meglopták magukat, hátha jut nekünk is.” Nem azt mondták, hogy tolvajokat nem választunk meg, mert a tolvaj mind többet és többet lop.
Ø      Fáj, hogy ma ebben az országban, aki magyarnak érzi magát annak szégyenkeznie, kell.
Ø      Fáj, hogy a politikai felelősségre vonások nem történtek meg, miközben népünk, nemzetünk a nyomorban van.
Ø      Fáj, hogy a kárpótlások megtörténtek, de a mai bűnökért már nem kárpótolnak senkit, akik kárpótoltattak a mi javainkból.
Ø      Fáj, hogy erkölcsileg annyira, mélyre süllyedtünk, hogy már észre sem vesszük, hogyan nevelik gyermekeinket : homoszexuálissá, prostituáltakká, tolvajokká, amelynél az az érdem: nem baj, ha lopsz csak sokat, és ügyesen csináld.
Ø      Fáj, hogy még mindig nem veszed észre, hogy becsaptak és ez nem párt-függő, hanem ember –függő.
Ø      De legjobban az fáj, hogy még mindig nem látod itt húsvét előtt, hogy ebből a nyomorúságból csak a bűnbánat és az Úr Jézus keresztje által van kivezető utad.
 
Neked nem fájnak ezek? Vagy Te is közéjük tartozol? Határozottan eldöntöttem, hogy ha választásokra kerül sor akkor csak olyan emberre adom a szavazatom, aki fedhetetlen, családját bölcsen vezető, s ha beszél nem vizet prédikál és bort iszik, hanem úgy is él.
Lehet követni benne.

vakvezetok.blog.hu/media/file/mereg3.jpg

 

Címkék: nacionalizmus fáj bajnai istentelen bűbánat

 

Vállalja homoszexualitását az államtitkár

| 2007. július 5., csütörtök 18:52 | Frissítve: 2007. július 5.

Szetey Gábor a meleg büszkeség napja rendezvényét nyitotta meg csütörtök délután, beszédében a nagy nyilvánosság előtt először beszélt arról, hogy homoszexuális. Az államtitkár szerint Magyarország történelmi lehetőségek előtt áll, ám ez azt is jelenti, hogy el kell érni, nemi identitásra való tekintet nélkül mindenki egyenlő legyen az országban. Nyugat-Európában nem ritka az ilyen coming out.

Szetey Gábor - vezető kormányzati politikusként először - nyíltan vállalja homoszexualitását. Erről a meleg büszkeség napjának nyitányán beszélt az államtitkár.

 

Gyurcsány szerint nyitni kell

 

Az SZDSZ kiterjesztené a házasság intézményét

Az SZDSZ csütörtök este bejelentette, hogy olyan Ptk-módosítást kezdeményez, amely a házasság intézményét kiterjeszti, és mindazokat a jogokat biztosítja az azonos nemű párok számára is - beleértve az öröklés, tartás, egészségügyi jogok, örökbefogadás lehetőségét - amiket a jelenlegi házastársak élveznek.

Egy szabad, demokratikus, európai jogállam jövője csak akkor biztosított, ha valamennyi állampolgára számára képes garantálni a sérthetetlen magánélethez és az egyéni boldogsághoz való jogot. Az SZDSZ mindent el fog követni azért, hogy ez végre Magyarországon is így lehessen" - írják közleményükben

 

A Fidesz és a KDNP ellenzik

A melegházasságot a Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt ellenzi.

 

Még mindig nem világos? nem lát ez az ország?Istentelen vezetői vannak, akik Istenről beszélnek, de azt nem mondják, hogy ki is az Ő Istenük?

Címkék: hazug homoszexuális istentelen becsapó embergyilkos